شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسین ساخت و بهره وری آرمان

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 99/10356-74