شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: CO-2827DE2671-01