شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت - شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: CO-3127DS3354-01