شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد:  98-C-28