شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 96/12/3409/پ