شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت پترو صنعت حفار و شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PSH-AZ-31175-101