بطور کلی تا اواسط قرن گذشته، اهمیت و ویژگی های خاص دریای خزر منحصر به عملیات صید ماهیگیری و امور شیلات و نیز حمل و نقل دریایی و کشتی رانی بود. اما به تدریج با شناخت بیشتر از حوضه و چاه های نفتی دریای خزر و در پی آن اکتشاف و استخراج نفت از این ناحیه در سال 1947 به بعد، اهمیت اقتصادی و تجاری این دریا از لحاظ وجود ذخایر نفت و گاز و همچنین تولید از این منابع افزایش یافت و به این ترتیب امروزه در سواحل فلات قاره دریای خزر، صدها مشعل فروزان از چاه های نفتی به چشم می خورد. بنابراین شناسایی سیستم های هیدروکربوری حوضه رسوبی خزر به منظور مطالعات اکتشافی نفت و گاز و در جهت نیل به تولید از منابع هیدروکربوری در این منطقه از اهمیت شایانی برخوردار است.