طرح توسعه میدان نفتی آذر

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت گلوبال پترو تک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SPSN-92039

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 31331

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت نفت کاو ژرف 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: NK-LC-YN-94-001

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی مارون

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

قرارداد شماره: 33-06-901092-07

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی آب تیمور

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح اکتشاف و توسعه میدان نفتی دارخوین

کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اپراتور: شرکت عملیات اکتشاف نفت 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 161-1390

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی اهواز

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نموداری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

مشاهده جزئیات
طرح اکتشافی میدان نفتی رامین

کارفرما: مدیریت اکتشاف نفت 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی شانول

کارفرما: شرکت نفت منطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی سفید زاخور

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 141/ش/92

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی وراوی

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی پایدار غرب

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 141/ش/92

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان گازی خانگیران

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 

اپراتور: شرکت حفاری شمال 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 1454/س/89

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی منصوری

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

اپراتور: شرکت حفاری مپنا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PO-115-1430-01

 

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی لالی

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی گچساران

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی شادگان

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037 

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان نفتی کوپال

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیر از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 12037

مشاهده جزئیات