شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت کاریان کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: ILS-CN-U-ML-022