شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: خدمات مهندسی پژواک انرژی

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PECO-00-S-SJ-122