شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 31828