شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 98/12/5593پ