شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

اپراتور: مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SRVK-98042