شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 97/10205-74