شرح پروژه

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - وزارت نیرو

اپراتور: شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 97/12/672/پ