شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: موسسه نفت و گاز پارس پترو

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PPOGC-DZP-93-12-S04