شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه انرژی پویا سپهر کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PSKED-DZP-93-11-SO3