شرح پروژه

جدول قراردادهای منعقده

این جدول حاوی اطلاعات قراردادهای منعقد شده در شرکت داده های زمینی پارس از بدو تاسیس تا کنون می باشد.

این اطلاعات شامل نام کارفرما، شماره قرارداد، موقعیت پروژه، زمان پروژه و ... می باشد.