شرح پروژه

طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی 

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت 

اپراتور: شرکت نفت کاو ژرف 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: NK-LC-YN-94-001

 شرح:

میدان نفتی یاران یکی از میادین نفتی ایران است که در فاصله 130 کیلومتری غرب اهواز در نقطه صفر مرزی با عراق قرار دارد و با میدان مجنون عراق، در مخزن نفتی مشترک است. طول این میدان نفتی 48 کیلومتر و عرض آن 2/5 کیلومتر است. میزان نفت درجای میدان یاران درحدود 2 میلیارد بشکه برآورد می شود. سازند سروک از میدان نفتی یاران مخزن نفتی آن می باشد. 

تاقدیس یاران در ناحیه دزفول شمالی (دشت آبادان) در مجاورت و به موازات خط مرزی ایران و عراق در فاصله 30 کیلومتری غرب ساختمان میدان نفتی جفیر و شمال غرب میدان یادآوران و 70 کیلومتری غرب میدان نفتی سوسنگرد قرار گرفته است. امتداد این تاقدیس درجهت شمال-جنوب بوده و با تاقدیس میدان نفتی دارخوین دارای روند مشابه می باشد.