شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت و گاز اروندان / شرکت مناطق نفت خیز جنوب 

اپراتور: شرکت عملیات اکتشاف نفت 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 161-1390

شرح:

میدان نفتی دارخوین از میادین نفتی ایران است که در استان خوزستان و در فاصله 45 کیلومتری از شمال خرمشهر و یکصد کیلومتری از جنوب اهواز قراردارد. میدان نفتی دارخوین با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال 1343 کشف شد. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر 5 میلیارد بشکه برآورد می شود که 1/3 میلیارد بشکه نفت خام آن قابل استحصال است. میدان دارخوین از نوع نفت سبک با درجه 39 API  می باشد و نفت تولیدی از واحد بهره برداری به خطوط لوله انتقال نفت اهواز - آبادان ارسال می گردد.