شرح پروژه

کارفرما: مدیریت اکتشاف نفت 

اپراتور: شرکت ملی حفاری ایران 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 07-901092-06-33

شرح:

میدان نفتی رامین از میادین نفتی ایران است که در استان خوزستان در محدوده شهر ملاثانی و در فاصله 30 کیلومتری از شمال اهواز قرار دارد. این میدان با ابعاد 40 کیلومتر طول و 4 کیلومتر عرض، در شمال غربی میدان نفتی مارون واقع شده است و دارای نفت نسبتاً سبک در سازند آسماری می باشد. میدان نفتی رامین در سال 1354 کشف شده است و سپس جهت اکتشاف نفت در لایه های مخزنی پائین (افق بنگستان) عملیات اکتشافی مجدد صورت گرفت.