شرح پروژه

کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات فنی: شرکت سایروس

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 141/ش/92

شرح: 

تاقدیس سفید زاخور در ناحیه گازخیز استان فارس در فاصله 160 کیلومتر جنوب شرق شیراز و در جنوب میدان گازی آغاز و در غرب میادین گازی دالان و دی قرار دارد. در سالهای اخیر مطالعات جدیدی بر روی این ساختمان توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت. سازند دشتک به لحاظ ماهیت ویژه سنگ شناسی آن به صورت یک سطح گسسته میانی عمل نموده و سبب گردیده که دو قله ساختمان که در سطح از هم جدا هستند در عمق و افق کنگان به هم بپیوندند.