شرح پروژه

 کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037 

شرح: 

جایگاه میدان نفتی لالی در جنوب غربی ایران، 40 کیلومتری شمال غربی مسجد سلیمان در شمال فرورفتگی دزفول و در دامنه خمش جبهه کوهستانی  واقع شده است. میدان لالی بصورت تاقدیس نامتقارن و کشیده با محوری قوسی شکل بوسیله گسل معکوس در امتداد یالهای شمالی و جنوبی آن، به شکل بلوک فرو افتاده بین میادین زیلالی و کارون قرار گرفته است. ضخامت سازند آسماری حدود 400 متر می باشد. مهم ترین ویژگی مخزن آسماری وجود سیستم  شکستگی های طبیعی توسعه یافته در آن است که باعث بهره وری فوق العاده چاه ها، در این میدان است.