این مقاله به بررسی خصوصیات ژئو شیمیایی  سنگ های منشاء احتمالی در جنوب شهرستان ساری می پردازد. بدین منظور تعداد هشت نمونه از رسوبات سنگ منشاء احتمالی به سن میوسن این منطقه جهت آنالیز پیرولیز راک-اول مورد بررسی قرار گرفتند. باتوجه به نتایج حاصل از این آنالیز، نهشته های مورد مطالعه از دیدگاه میزان کل کربن آلی فقیر بوده و مقدار کربن آلی آنها از 48/0 -15/0 درصد در تغییر است. اکثر نهشته های مورد مطالعه از لحاظ میزان پختگی کروژن نابالغ بوده و بطور غالب در انتهای دیاژنز (قبل از پنجره نفت زایی یا در شروع آن) قرار دارند. بنابراین نهشته ها از لحاظ توان هیدروکربورزایی ضعیف بوده و فاقد هرگونه کروژن مناسب جهت تولید هیدروکربن بصورت محلی هستند. همچنین در تعیین رخساره آلی مشخص گردید رسوبات مذکور در یک محیط پسرونده قاره ای نهشته شده اند.