کاربرد  آزمون مهارت (Proficiency Test)  در شناسایی منابع خطا در آزمایشگاه

Application of Proficiency Test in identifying sources of error in the laboratory

دکتر مصطفی زاهدی

مدیر عامل شرکت  داده های زمینی پارس

zahedimaz@yahoo.de

 

ارزیابی جایگاه نوآوری و رقابت پذیری ایران در جهان

نگارش: دکتر زاهدی