طرح اکتشافی لایه نفتی در میدان سردار جنگل

کارفرما: شرکت نفت و گاز خزر

اپراتور: شرکت حفاری شمال

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: 130-072-30122 

مشاهده جزئیات
طرح توسعه میدان پارس جنوبی-فازهای 20 و 21

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  (OIEC) 

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس 

شماره قرارداد: SP2021-DR-AL-812-CN-0001

مشاهده جزئیات