شرح پروژه

کارفرما: مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 151-99 , 157-99