شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ، شرکت عملیات اکتشاف نفت

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد:  23-C-98