شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PGFK-LAL-DZP-98-1193