شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: SPSN-95063