شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اپراتور: شرکت حفاری مپنا نورکیش

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: PO-115-1430-01