شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: NK-LC-YN-94-001