شرح پروژه

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

اپراتور: شرکت تأمین دکل صبا

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: 12037 

شرح:

میدان نفتی شادگان در محدوده شهرستان شادگان دراستان خوزستان و در فاصله 60 کیلومتری از جنوب غربی اهواز قرار دارد. این میدان در سال 1347 کشف شد و بهره برداری از آن در سال 1367 آغاز گردید. میدان نفتی شادگان دارای 23 کیلومتر طول و 6 کیلومتر عرض می باشد و شامل مخازن نفتی آسماری و بنگستان است. مخزن بنگستان میدان نفتی شادگان در سال 1375 کشف شد و بهره برداری از آن در سال 1387 آغاز گردید.