شرح پروژه

کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت

اپراتور: شرکت توسعه حفاری تدبیر

خدمات نمودارگیری از گل حفاری: شرکت داده های زمینی پارس

شماره قرارداد: TDD-SG-S-017